Algemene voorwaarden.

Art 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Irma Bevers-Mulder (dat ben ik) en de cliënt (dat bent u).

Art 2. Bedrijfsomschrijving

REFLEXTRA biedt reflexzonetherapie en aanvullende natuurgeneeskundige therapieën aan.

Art 3. Definities

1. REFLEXTRA, Praktijk voor natuurlijke geneeskunde, vertegenwoordigd door Irma Bevers-Mulder (dat ben ik, de opdrachtnemer), gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.

2. U (de cliënt zelf, u bent de opdrachtgever).

3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen u en mij betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Ik zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Ik heb een inspanningsverplichting tegenover u; nooit een resultaatverplichting.

3. U zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan mij.

4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat u bent uitgegaan van de door mij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in een offerte en na aanvaarding hiervan door mij. Vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst kan alleen indien u en ik dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen u en ik tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.

3.Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal ik u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Ik heb het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien u niet binnen de afgesproken termijn aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan.

Art 6. Tarieven en offertes

1. De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de verklaring ondertekent, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling vindt plaats à contant na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.

2. Facturen dienen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door mij aangewezen bankrekening.

3. Na ommekomst van 21 dagen bent u zonder ingebrekestelling in verzuim en bent u mij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien ik mijn vordering op u ter incasso uit handen geeft, bent u alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1. Ik behoud mij het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor ik mijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

2. Indien u een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden aangegeven bij mij. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling dan wordt 100% van de behandelingskosten in rekening gebracht bij u.

Art 9. Geheimhouding

1. Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ik in het kader van onze overeenkomst van u of uit andere bron heb verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder uw toestemming.

2. Op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

Art 10. Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door u binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan mij. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ik in staat ben adequaat te reageren.

Art 11. Aansprakelijkheid

1. Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die u heeft genomen, al dan niet in overleg met mij.

2. De aansprakelijkheid van mij voor schade voortvloeiend uit de door mij verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.

3. Ik stel geen medische diagnoses en geef op geen enkele wijze geneeskundige garanties, ook ben ik op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van mij voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mij.  Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Ik ben niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat u door mij mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5.U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, uw eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die u en ik gezamenlijk doorbrengen als daarna.

6. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door mij geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

Ik zal, voor zover het in mijn vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, remedies, producten.

Art 12. Wijziging van de voorwaarden

1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienst.

Deze pagina maakt deel uit van www.reflextra.nl